Karel Hamrla

Jáchymovská 27, 360 04 Karlovy Vary – Чехия +42 (777) 780513 kh.stihl@tiscali.cz www.stihl-hamrla.cz